Artikel-Nr.: 38.20.00
Gröβe: 20x40 cm
Abstand: 100 m
Beschreibung: Ziel, 100 m

 

Artikel-Nr.: 38.48.00
Gröβe: 31x48,5 cm
Abstand: 100 m
Beschreibung: Ziel, 100 m                                                   

 

Artikel-Nr.: 38.20.70
Gröβe:: 21x42 cm
Abstand: 200 m
Beschreibung: Ziel, 200 m.

 

Artikel-Nr.:
38.42.00
Gröβe: 42x30 cm
Abstand: 50 m
Beschreibung: Ziel, BR 50 m

 

Artikel-Nr.: 38.55.10
Gröβe:

Rahmen= 55x52cm Ziel=DIN A3

Abstand: 50 m
Beschreibung: Ziel, BR 50 m

 

Artikel-Nr.: 38.55.30
Gröβe: Rahmen=55x52 cm Ziel=DIN A3
Abstand: 25 m
Beschreibung: Ziel, BR 25 m AIR